Общи условия

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин www.siddharta.bg. 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазинwww.siddharta.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.siddharta.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на www.siddharta.bg.

 1. Понятия и дефиниции

1.1 За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

 „Доставчик” е  собственик на уебсайта www.siddharta.bg, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.  

„Електронен магазин” е интернет сайтът www.siddharta.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и съхранявана от www.siddharta.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия,  да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя, му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в  www.siddharta.bg стоки.

„Поръчка ” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

 „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.то

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

„Брошура/Известие/Нюзлетър ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 1. Условия за ползване на електронния магазин.

2.1. Разглеждането на елктронния магазин www.siddharta.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. www.siddharta.bg е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Съдържанието на сайта, в това число снимки, описание на артикули, общи условия и всички други документи са собственост на Доставчика, който е и носител на авторските праваНе се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.3. За да се пазарува от електронния магазин www.siddharta.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена, адрес за доставка.

2.4. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация в www.siddharta.bg. Тези данни се предоставят от Потребителя само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

 2.5. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.siddharta.bg, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация въведена от Потребителя в профила му в www.siddharta.bg ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

2.6. Доставчикът публикува на адрес www.siddharta.bg:

2.6.1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;

2.6.2. продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка подстраница с представена стока има възможност Потребители наwww.siddharta.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

2.6.3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчката. Всички цени в сайта са с включен ДДС.

2.6.4. стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка и плащане“.

2.6.5. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;

2.6.6. всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно наПотребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

2.7.  Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикътима право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта www.siddharta.bg за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

2.8. Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.

2.9. Потребителят се задължава:

2.9.1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;

 1. да плати цената на заявената от него стока;
 2. да заплати разходите по доставката, освен в случаи, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 3. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 4. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 5. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителятноси пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 6. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия  siddharta.bg,и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 7. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 8. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 9. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 10. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 2.10. Потребителят има право на:

 1. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика– случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 2. достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
 3. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите Общи условия;

2.11. При неспазване на задълженията на ПотребителяДоставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

III. Регистрация. Брошури

3.1. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.siddharta.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.siddharta.bgПри попълване на електронната форма за регистрация Потребителят предоставя изискуемите и верни данни, както и е длъжен да ги актуализира в случай на тяхната промяна преди да направи следваща своя поръчка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в тях, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на  Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

3.2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез www.siddharta.bg .

3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms (кратко съобщение през мобилен телефон) и по всякакъв електронен път.  Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:

3.3.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).

3.3.2. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

3.4Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данниПотребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

3.5. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

 1. Подаване на поръчки

4.1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“.

4.2. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката”.

4.3. При направена поръчка електронният магазин www.siddharta.bg уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с  Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.

4.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителятне се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена,  поръчката може да бъде анулирана.

4.5. Поръчки в електронния магазин www.siddharta.bg  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4.6. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на до 3 работни дни след датата на нейното потвърждение.

4.7. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

 1. Доставка и плащане

5.1. След като в www.siddharta.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

5.2. Доставка се прави само на потвърдени поръчки. Доставка се извършва в рамките на до 5 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката.

5.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и по време на  официални празници. Сроковете за доставка са посочени в раздел „Доставка и плащане“ на www.siddharta.bg

5.4. Доставчикът използва за доставки куриерска фирма Еконт Експрес, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.Доставчикът си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение да промени куриерската фирма, която ползва. При направени преди промяната поръчки, които следва да бъдат доставени от новия куриер, Доставчикът ще уведоми Потребителя за промяната, ако има разлика в стойността на доставката, която не е в интерес на Потребителя.

5.5. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.

5.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на Еконт Експрес в съответния град.

5.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Еконт Експрес да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

5.7.  Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:

5.7.1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;

5.7.2. Чрез Pay Pal.

5.8. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.  

5.9. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валутa.

5.10. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

5.11. При поръчка на стойност над 99 лв., доставката до адрес на Потребителя/офис на Еконт Експрес е безплатна. При поръчка над 199 лв., освен безплатна доставка, Потребителят има право и на 10 процента отстъпка от стойността на направената поръчка. Отстъпката не важи за следващи поръчки на стойност по-ниска от 199 лв. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.

 

 1. Отказ от направена поръчка. Рекламация.

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката. Разходите по връщане на стоката се поемат от Потребителя.

6.2. При плащане с наложен платеж, Доставчикът изпраща стоките с опция „преглед”, което означава, че Потребителят има възможност да прегледа и да върне стоката още преди нейното заплащне. В тези случаи Потребителят заплаща единствено разходите за доставката.

6.3. Отказ от поръчката може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

6.4. Правото си на отказ Потребителят упражнява като в срока по т.6.1. изпрати недвусмислено писмено изявление до Доставчика, че желае да се откаже от направената поръчка. Това изявление може дас бъде изпратено на Доставчика на посочения на уебсайта адрес на електронна поща или на адреса на Доставчика. В тези случаи Доставчикът изпраща потвърждение до Потребителя за получаване уведомлението му за упражняване на право на отказ.

6.5. При отказ по смисъла на настоящия раздел, Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

6.6. При отказ, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня следващ получаването от Доставчика на върната стока. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката.Доставчикът си запазва правото да избере начина за възстановяване на платените суми. Преимуществено Доставчикът ще използва за възстановяване методът, използван от Потребителя за плащане.  Например ако Потребителят е платил с наложен платеж, сумата ще му бъде възстановена чрез наложен платеж. По аналогичен начин ще се процедира, в случаите когато Потребителят е заплатил чрез Pay Pal, съответно по банков път. Доставчикът си запазва правото в случай на технически проблем или поради друга причина, да избере друг начин за възстановяване на сумата, но само след като е получил съгласие и необходимата информация от Потребителя, за да направи това.

6.7. Доставчикът не носи отговорност за повредена или деформирана опаковка на стоката. Рекламация може да се прави, когато са налице:

 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • повреда на стоката при транспортирането.

6.8. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата www.siddharta.bg адрес на електронна поща наДоставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й.

6.9. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.10. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 1. Запазен добър търговски вид (стоката не е надраскана, носена, увредена по какъвто и да било начин, включително третирана с вода, парфюми и други).
 2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 3. Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.11. Не подлежи на връщане, съответно Потребителят няма право да се откаже от стоката в случаите, когато същата е изработена по поръчка на Потребителя или е съобразена с неговите индивидуални изисквания.

6.12.Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.

6.13. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.

6.14. Доставчикът не осигурява гаранция на стоката. В случаите, когато е налице повреда в стоката, Потребителят може да се свърже с представители на Доставчика на посочените в www.siddharta.bg начини за осъществяване на контакт, да предостави описание на възникналия проблем и причините довели до същия, като Доставчикът има право на преценка как и дали може да бъде разрешен, съответно на каква стойност Алтернативно решаване на спорове /АРС/ При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Потребителите имат две възможности: – да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални. – да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login . 

 

VII. Копиране на информация

 

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.siddharta.bg, е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.

7.2. Забранява се копирането на текстове от www.siddharta.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласиеДоставчика, или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за бижута www.siddharta.bg“, като следва да се посочи и следния линк:  http://siddharta.bg .

 

VIII. Отговорност

8.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика. Ако в електронния магазин бъдат публикувани изделия/стоки на други производители, това ще бъде посочено в описанието на стоката.

8.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

8.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

8.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

8.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.

8.6.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

8.7. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др.,  предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна наПотребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителятпоема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.

8.8.Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

 1. Обратна връзка

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  Връзка може да се осъществи на посочения адрес на електронна поща в сайта, на телефонен номер, посочен в сайта и през контактната форма в секция „Контакт“.

9.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

 

^

X